Jøtul resirkulerer sine vedovner

Resirkulert varme fra Jøtul

Gjenbruk, resirkulering, sirkulærøkonomi, klimapåvirkning og bærekraft. Dette er kjerneverdier som ligger dypt forankret i vår filosofi, og som setter premissene for hvordan selskapet driftes i dag, og hvordan det rigger seg for framtiden. Det gjør det enkelt for forbrukeren å ta miljøvennlige valg når de skal investere i ny vedovn eller peisovn.

Gamle ikke-rentbrennende vedovner resirkuleres til nye rentbrennende vedovner

Som den eneste ovnsprodusenten i verden, framstiller vi vedovner, peiser og peisinnsatser utelukkende basert på fornybar energi i form av norsk vannkraft. En viktig del av råvarene er gamle, resirkulerte støpejernsovner som smeltes om. I prinsippet blir returovnene transportert inn i fabrikken i den ene enden, og kommer ut som moderne, rentbrennende utgaver i den andre enden. Tar vi også med at vedfyring er CO2-nøytralt, kan vi trygt hevde at peisovnene fra Jøtul er en bærekraftig ressurs!

Er du i besittelse av en gammel, ikke-rentbrennende vedovn i dag og ønsker å bytte den med en moderne Jøtul-peisovn, vil montøren tilby seg å ta med den gamle og putte den inn i kretsløpet for gjenvinning. Det er en god tanke i seg selv!

Det handler om å ta klimavennlige valg!

Samtidig gjør du klimaet en stor tjeneste ved å bytte til et rentbrennende ildsted. I Norge ble det i 1998, som det første landet i verden, lovfestet at alle vedovner som selges i Norge skal være rentbrennende. Med en ikke-rentbrennende ovn, fyrer du nemlig ikke bare for kråka. Fyringen fra gamle vedovner bidrar også til vesentlig partikkelutslipp - det helsefarlige svevestøvet - gjennom skorsteinen.

Pipe på toppen av taket i kaldt vær

I følge Enova – som eies av Klima- og miljødepartementet og skal bidra til omstillingen mot lavutslippssamfunnet – er det fortsatt en million gamle, ikke-rentbrennende ildsteder i bruk i Norge, og tall fra forskningsinstituttet SINTEF og Statistisk sentralbyrå (SSB) forteller at vedfyring fra gamle ikke-rentbrennende vedovner er en mye større kilde til svevestøv på landsbasis enn utslipp fra veitrafikk, nettopp på grunn av forurensingen fra de gamle ovnene.

Den langsomme utskiftingstakten har resultert i at mange norske kommuner har vurdert å innføre fyringsforbud i gamle ovner, som nå er blitt vedtatt i Bergen, på grunn av høye verdier av svevestøv på kalde, vindstille vinterdager. Det er bred enighet både i fag- og helsemiljøer at problemet med svevestøv vil bli eliminert dersom alle landets ildsteder blir rentbrennende, og Bergen kan allerede vise til svært gode resultater.

Luftforurensningen i Europa

Luftforurensing forårsaket av vedfyring i gamle ovner, er selvsagt ikke et problem isolert til Norge. Mange land i Europa har satt fokus nettopp på å redusere luftforurensning de siste tiårene, som har resultert i forbedret luftkvalitet.  Men fortsatt utgjør luftforurensning i noen europeiske byer fortsatt en helserisiko, skriver Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Vil du sjekke luftkvaliteten har vært de siste to årene der du bor og sammenligne den med luftkvaliteten i andre byer over hele Europa, kan du bruke EEAs artviser for luftkvalitet i byer.

I følge seniorforsker Susana Lopez-Aparicio fra NILU (Norsk institutt for luftforskning), øker bruken av ved til oppvarming i Europa. Spesielt i land i Øst-Europa og i Hellas tar man i bruk den urgamle varmekilden på grunn av dårlig økonomi, og mange gamle, ikke-rentbrennende ildsteder blir benyttet. Derfor er det viktig å spre informasjon om viktigheten av å benytte rentbrennende teknologi.

Du kan gjøre en stor forskjell

Bærekraft innebærer blant annet at vi må ta hensyn til fremtidige generasjoner når vi som forbrukere kjøper varer og tjenester. Men skal vårt personlige klimaregnskap gå i balanse, må vi også se på hvor mye karbondioksid (CO2) og andre drivhusgasser vi slipper ut som følge av vårt levesett.

Enova, som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, beskriver klimaendringer som en av vår tids største utfordringer. «Som enkeltpersoner kan vi påvirke klimagassutslippene, og små grep kan gjøre en stor forskjell», skriver de – og viser nettopp til bytte av vedovner og montering av peisinnsatser i åpne peiser som et tiltak som monner.

Minst mulig forurensning med Clean burn Technology

Som et ledd i vårt klimafokus, legger selskapet store ressurser nettopp i å utvikle ovner og peisinnsatser som minimaliserer utslippet av partikler. Det har gitt det en verdensledende posisjon innen «Clean burn Technology» – forbrenningsteknologien som sørger for at mest mulig varme til rommet og minst mulig forurensing opp gjennom pipa.

Våre produkter ligger gjennomsnittlig godt under halvparten av norske myndigheters utslippskrav – som er blant de strengeste kravene i verden - , og det jobbes hele tiden for å senke utslippet ytterligere.

Rene Christensen konsernleder salg hos Jøtul

- Det er vårt samfunnsansvar å bidre til et sunnere klima og det grønne skiftet. Da stadig flere forbrukere ønsker å ta sine valg basert på miljø og bærekraft, ønsker vi å hjelpe dem å ta de valgene ved å tilby miljøvennlige produkter, framstilt på en miljøvennlig måte.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing i Jøtul

Enova fastslår at andelen svevestøv reduseres med 90 prosent om du bytter et ikke-rentbrennende ildsted med en rentbrennende utgave. Med våre prisvinnende modeller, økes reduksjonen ytterligere.

Jøtul har også et brennende, internasjonalt engasjement i å formidle viktigheten i rentbrennende vedfyringsteknologi i et klima- og helsemessig perspektiv, og jobber aktiv med informasjon mot myndigheter og organisasjoner verden over.

Mer varme per vedkubbe

Med en bedre forbrenning, gir vår Clean burn Technology deg også langt mer varme per vedkubbe. Med riktig fyring, trenger du bare halvparten så mye ved for å gi samme energimengde som et gammelt ildsted. Dermed sparer du ikke bare miljøet, men det er sunt også for lommeboka!

I tillegg til at vedfyring er CO2-nøytralt, trekker Enova også fram følgende gode grunner til å velge rentbrennende vedovn: 

  • Vedprisen er relativt stabil og gir deg forutsigbare utgifter til oppvarming, i motsetning til strøm og olje.
  • Har høy toppeffekt. Mens en luft-til-luft-varmepumpe gjerne må kombineres med panelovner, har vedovner god varmeeffekt også i de kaldeste periodene. Det er da strømprisen er høyest. 
  • Er gjerne rimeligere å kjøpe enn pelletskaminer og luft-til-luft-varmepumper.
  • Er svært rimelig for deg som har mulighet til å hogge ved selv. 
  • Lager ingen støy, i motsetning til for eksempel luft-til-luft-varmepumper.  
  • Trenger ikke strøm, og er dermed en sikkerhet ved strømbrudd. 

Etter få år med fyring i en rentbrennende peis, har du spart inn investeringen. Med det viktigste, er miljøgevinsten du har spandert på dine omgivelser og etterkommere!

Bytt til en rentbrennende peis