Åpenhetsloven

Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar er integrert i Jøtuls’ virksomhet. Vi er forpliktet til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis.

Jøtul Gruppen har undertegnet FNs Global Compact, og vi støtter og respekterer prinsippene fastsatt i FNs verdenserklæring om menneskeretigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak. Vi anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde disse prinsippene når vi driver vår virksomhet.