Mann som fyrer i en Jøtul peis

Clean burn Technology: Alt handler om forbrenningsprosessen!

Takket være kontinuerlig fokus på forskning, utvikling og testing, er Jøtul i dag ledende innen Clean burn Technology. Men hvorfor er det egentlig så viktig å være best i klassen på rentbrennende vedovner, peisovner og peisinnsatser? Jo, først og fremst handler det om et bedre klima, ved å redusere svevestøv til et minimum. Deretter om forbrukerens økonomi, ved at du får mer varme per vedkubbe.

I 1998 ble det lovpålagt at alle ildsteder som selges i Norge er rentbrennende, for å redusere det helsefarlige svevestøvet. Dette gjelder også ovner som installeres, uavhengig om den er kjøpt ny eller brukt. Kravet fra EU/EØS til dagens ECO-designovner, er at de ikke må slippe ut mer enn 5 gram partikler for hvert kilo brent ved – og har med det et av verdens strengeste regelverk knyttet til partikkelutslipp.

Vi i Jøtul har imidlertid langt høyere klimaambisjoner enn som så, med ovner som gir utslipp på under halvparten av det lovpålagte kravet.

Rene Christensen konsernleder salg hos Jøtul

- Suksessfaktoren ligger i forbrenningsprosessen.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing i Jøtul

Når tre blir varmet opp, frigjøres gasser og partikler. Gamle ovner slipper en del av disse rett opp i pipa sammen med varmen, og har en lav virkningsgrad. Derav begrepet «fyre for kråka». Prinsippet med rentbrennende ovner, er at de er bedre isolert, som øker temperaturen til brennkammeret. I tillegg har nyere ovner et mer optimalisert luftsystem.

 

- I tillegg blir det tilført ekstra, oppvarmet luft (oksygen) rett over bålet, som sørger for at det som i de gamle vedovnene var uforbrente gasser og partikler, også forbrennes. Det gir mindre utslipp gjennom pipa samtidig som det øker virkningsgraden og gir mer varme til rommet. Det er disse prosessene vi hele tiden forsker på og utvikler.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing i Jøtul

Jøtul tar ansvar for klimaet

Helt siden lovpålegget om rentbrennende ildsteder trådte i kraft i Norge, har vi også arbeidet aktivt i forhold til myndighetsinitiativer, miljømål og sammen med organisasjoner nasjonalt og over hele verden for å spre budskapet om viktigheten av ren forbrenning.

Bred enighet om bytte til rentbrennende vedovner som løsning

For like sikkert som at vedfyring er en stor årsak til svevestøvutfordringene, er det en bred enighet både i fagmiljøer og miljøorganisasjoner i Norge om at løsningen ligger i å øke kunnskapen om riktig vedfyring, bytte ut de gamle ovnene med nye, rentbrennende vedovner og peisovner – eller installere en lukket peisinnsats i den åpne peisen. 

To menn som monterer en Jøtul vedovn i en stue.

Bytte ut gamle vedovner for å bedre miljøet

I følge forskningsinstituttet SINTEF, er imidlertid fortsatt svært mange gamle, ikke rentbrennende ovner og peiser i bruk i Norge. For å få fortgang i utskiftingstakten, er det flere kommuner som vurderer å følge initiativet til Bergen, som har fristet innbyggerne med 5000 kroner i vrakpant for eldre ildsteder. I tillegg innførte kommunen fra nyttår forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder, som har gitt svært gode resultater. Også miljøorganisasjoner, Norges Astma- og Allergiforbund og fyringsbransjen ønsker et forbud mot gamle ovner, og ønsker at forbrukerne skal kjøpe nytt for å redusere forurensingen.

Felles europeiske bestemmelser om utforming av vedovner

Fra 1. januar 2022 vil nye krav til utslipp fra ovner tre i kraft som følge av EU/EØS-lovgivning om miljømessig utforming av vedovner med ECO-design. Kravene vil omfatte utslipp av partikler (PM), organiske gassformige forbindelser (OGC) og karbonmonoksid (CO), skriver Standard Norge. For klimaets skyld, håper vi at det vil bli satt strenge krav som utfordrer oss til å fortsatt måtte holde fullt fokus på å utvikle den rentbrennende teknologien ytterligere.

Miljøbevissthet er god økonomi

Å fyre med en peis eller vedovn som gir minimal partikkelutslipp, er svært viktig for et sunnere klima – og det er naturligvis der hovedmotivasjonen vil ligge for de fleste til å bytte ut det gamle ildstedet. Men miljøbevissthet er også god økonomi.  Ved at mindre varme forsvinner ut av pipa og mer overføres til rommet, gir det betydelig rimeligere fyringskostnader.

I følge «Energismart» - et prosjekt under Naturvernforbundet som har som mål å gjøre det enklere for deg å ta energismarte valg i boligen din, får du følgende besparelser med et rentbrennende ildsted:

 

  • Der et tradisjonelt, ikke-rentbrennende ildsted bare klarer å utnytte 50 % av veden til varme, utnyttes opp til 80 % i et rentbrennende ildsted.
  • En 40-literssekk bjørkeved gir teoretisk 76 kWh. Brent i en gammel ovn gir den imidlertid 39 kWh varme til boligen. I en rentbrennende ovn gir den 60 kWh varme til boligen.
  • Koster vedsekken 50 kroner betaler du 81 øre for hver kWh i en rentbrennende ovn. Det er 50 øre mindre enn i en gammel ovn (hvor hver kWh koster 130 øre).
  • Dette betyr at hvis du kjøper en favn ved (tilsvarer 54 førtiliterssekker) får du 3240 kWh i en rentbrennende vedovn. I en gammel ovn får du bare 2106 kWh, og trenger 29 sekker til.

Flere fordeler med vedfyring

Men fordelene stopper ikke der; feiervesenet kan rapportere om at det nå er minimalt med sot å feie sammenlignet med tidligere. Dette er basert på norske erfaringer, men vil selvfølgelig være tilsvarende i alle land hvor det fyres med ved. Og luftforurensende stoffer som slippes ut i ett land, kan transporteres i atmosfæren og bidra til dårlig luftkvalitet i naboland, derfor bør luftforurensingsutfordringene være i alles interesse. 

En annen bonus, er at du med riktig fyring kan brenne i ovnen med tilnærmet helt rene glass – og dermed nyte innsikten til bålet. Med vår Clean burn Technology, bidrar du med andre ord både til et renere miljø, samtidig som du sparer fyringskostnader og kan nyte den lune varmen i fulle drag!  

Bytt til en rentbrennende vedovn